La fase di Startup

Describe Netsukuku/ita/NtkNodeStartup here.